Tlačová správa: Laické poradenstvo – podpora rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

26. február 2021
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúka, ako jediná na Slovensku, podpornú sieť rodičovských laických poradcov. Pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením je od marca 2021 k dispozícii 13 laických poradkýň. Sú to mamy zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú obdobnú skúsenosť a vedia poskytnúť cenné rady či návody.

Tlačová správa: Začleníme späť do života naozaj všetky deti?

10. február 2021
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením zverejnila výsledky zberu dát o úrovni začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, z obdobia prelomu rokov 2019 a 2020. Potvrdili značné vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodinných príslušníkov zo spoločnosti. Ich zverejnením v súčasnej dobe organizácia sleduje jediné: zacieliť našu pozornosť na to, že súčasná „doba izolácie“ je spoločná pre všetky deti bez rozdielu, dôležité je však už teraz myslieť na to, kam nás táto spoločná skúsenosť posunie. Preto je na mieste pripomenúť si východiskovú situáciu rodín, v ktorých vyrastajú aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Tlačová správa: Naučí nás koronakríza tolerancii?

16. november 2020
Pomaly sa končí rok 2020 a priznajme si, že všetci sme mali určite iné plány. Či už zdraví, alebo zdravotne znevýhodnení, sme chceli chodiť do práce, škôl či zariadenia sociálnych služieb, za priateľmi, či na dovolenku, alebo len tak nadýchať sa čerstvého vzduchu. Ale pandémia COVID-19 to zariadila všetko ináč. Bolo nevyhnutné a je stále potrebné chrániť seba, svojich blízkych a mať v podvedomí, že tým robíme ešte omnoho viac, chránime aj tých zraniteľnejších, aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tlačová správa: Nová telefonická linka na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

07. september 2020
Spúšťame novú telefonickú linku (+ 421 948 991 444) na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Linka funguje na princípe peer to peer – rodičia rodičom – a k dispozícii bude trikrát do týždňa.

Tlačová správa: MATP – športovci s kombinovaným zdravotným znevýhodnením ukazujú verejnosti že aj oni vedia byť úspešní

24. júl 2020
Zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu je to čo už druhý rok zabezpečuje organizácia Špeciálne Olympiády Slovensko. Pre športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením bol pripravený unikátny MATP systém cvičení. Tréningový program motorických zručností (MATP) je jediný športový program na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom, o čom sme sa presvedčili v rámci MATP Challenge day.

Tlačová správa: Vznikla nová forma pomoci rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

2. apríl 2020
Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sa dočkali pomoci v čase pandémie. Platforma rodín v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustila stránku online podpory a návodov na zvládanie každodenných výziev v aktuálnej situácii. K dispozícii je aj individuálne poradenstvo prostredníctvom emailu.

Tlačová správa: Sekundárna segregácia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú vylučované zo vzdelávania

22. október 2019
Platforma rodín dlhodobo sprostredkováva autentické životné skúsenosti rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Aktuálne poskytla informácie o tom, ako vzniká sekundárna segregácia rodiny, v ktorej je rodič nútený odísť z práce, aby sa mohol starať o svoje zdravotne znevýhodnené dieťa. Postupne tak rodina stráca sociálne kontakty, priateľov a je nechcene vylúčená zo spoločnosti.

Tlačová správa: Novela o predškolskom povinnom vzdelávaní

9. máj 2019
Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Platforma rodín upozorňuje na dôležitosť dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne a priestorovo vybavené tak, aby sa vedeli o takéto dieťa adekvátne postarať.

Tlačová správa: Platforma rodín k zvyšovaniu opatrovateľského príspevku

2. máj 2019
Platforma rodín oceňuje, že Ministerstvo práce predkladá do vlády dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zvýšením sa umožní naplniť časť potrieb rodín, čím sa podporí aspoň základné prežitie rodín s členom so zdravotným znevýhodnením. Tieto zmeny sú však stále nedostatočné, sú navrhované bez valorizačného mechanizmu a podmieňované množstvom ďalších kritérií, v dôsledku ktorých opatrovateľský príspevok nemusí byť priznaný vôbec. Absentujú komplexné a systémové riešenia problémov, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne boria.

Tlačová správa: Je Slovensko sociálny štát?

28. apríl 2018
Platforma reaguje na výsledky medzirezortného pripomienkového konania zmeny zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.