VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Každé dieťa je vzdelávateľné. Aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Právo na vzdelanie pre každé dieťa je dané ústavou SR. Ak sa v praxi stretnete s problémami pri uplatňovaní tohto práva, alebo podľa nižšie uvedených postupov a odporúčaní podložených školským zákonom. Budeme radi, ak nám o svojich skúsenostiach napíšte na info@inklulinka.sk.

VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM DO 6 ROKOV
VEK O – 6 ROKOV
SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
CENTRÁ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA (CŠPP)
CENTRÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (CPPPaP)
ŠKÔLKA / ŠPECIÁLNA ŠKÔLKA
VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM VO VEKU 6-18 ROKOV
VEK 6 – 18 ROKOV
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
INÉ FORMY PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
SKONČENIE PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
VZDELÁVANIE DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM PO SKONČENÍ ZŠ
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
STREDNÁ ŠKOLA (SŠ) FORMOU INTEGRÁCIE
STREDNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV SO ZZ
ODBORNÉ UČILIŠTE
PRAKTICKÁ ŠKOLA