Ako budeme spracúvať Vaše osobné údaje

(plnenie informačnej povinnosti)

1. Kým odošlete

– žiadosť do Poradne Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z., so sídlom Veslárska 9, 921 01 Piešťany, IČO 50525654, o.z. registračné č. MV SR VVS/1-900/90-49500 (ďalej len „Platforma“),

– prihlášku za člena Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením,

– alebo nám udelíte súhlas na zasielanie Newslettera Platformy,

zoznámte sa prosím s tým, ako bude Platforma spracúvať vaše osobné údaje, ako zákonného zástupcu či opatrovníka, prípadne osobné údaje vášho dieťaťa (ďalej spolu len „osobné údaje“).

Platforma v postavení prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov poskytuje podporu pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a angažuje sa pri presadzovaní práv týchto rodín.

Platforma spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonných zásad spracúvania osobných údajov, aby tieto boli spracúvané zákonne, aby bola zabezpečená minimalizácia osobných údajov a ich uchovávania a aby boli spracúvané osobné údaje len na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, Platforma prijala primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pre zachovanie integrity a dôvernosti vašich osobných údajov.

V prípade, že ste Platforme udelili súhlas, máte právo ako dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Platforme. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, máte právo požiadať Platformu o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla Platformy alebo e-mailovou formou na adresu Platformy info@platformarodin.sk.

Platforma spracúva osobné údaje:

 • Zákonného zástupcu/ opatrovníka: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa zdravia, údaje o hmotnej núdzi či sociálnej pomoci, údaje týkajúce sa lekárskej diagnostiky alebo zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti či pomoci)
 • Dieťaťa: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa zdravia, údaje o hmotnej núdzi či sociálnej pomoci, údaje týkajúce sa lekárskej diagnostiky alebo zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti či pomoci)

Platforma, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva :

 • V informačnom systéme Prihlášky za člena Platformy rodín osobné údaje na účely administrácie členskej základne, vrátane zasielania Newslettra a informácií o činnosti Platformy vrátane pozvánok na akcie Platformy a snem. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah. Z tohto dôvodu sú spracúvané osobné údaje nevyhnutné na naplnenie predmetu zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme poskytovať inštitúciám len na základe legislatívnych požiadaviek. Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas trvania členstva a 10 rokov po ukončení členstva.
 • V informačnom systéme Žiadosti do Poradne osobné údaje, vrátane citlivých osobných údajov, v elektronickej ako aj v listinnej podobe po dobu nevyhnutnú na vybavenie žiadosti o poskytnutie poradenstva, na zabezpečenie presadzovania práv rodín detí so zdravotným znevýhodnením a súvisiacich úkonov. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe vašej žiadosti („zmluva“) a vami udeleného výslovného súhlasu pre spracúvanie citlivých osobných údajov. Tieto vami poskytnuté osobné údaje môže Platforma na účel vybavenie vašej žiadosti poskytnúť spolupracujúcim právnikom.

Pre náležité vybavenie vašej žiadosti do Poradne Platformy môže Platforma začať komunikáciu s príslušným orgánom verejnej správy, školy, zdravotníckym zariadením, či inou dotknutou organizáciou, prípadne médiami. V prípade, že nebude možné vašu žiadosť vybaviť bez uvedenia vašich osobných údajov, Platforma vás bude vopred o tejto skutočnosti informovať a až na základe vášho súhlasu s ďalším konaním a súhlasu so spracúvaním osobných údajov, prípade výslovným súhlasom so spracúvaním citlivých osobných údajov, pre účely vybavenia žiadosti, poskytne na tomto základe a za týmto účelom vaše osobné údaje príslušným orgánom verejnej správy, škole, zdravotníckemu zariadeniu, inej dotknutej organizácii, prípadne médiám.

Platforma po ukončení doby spracúvania osobných údajov vo vyššie uvedenom informačnom systéme a na uvedené účely, tieto osobné údaje ďalej nespracúva, s výnimkou archivácie v Informačnom systéme Registratúra v súlade s Registratúrnym poriadkom Platformy, a to po dobu 2 rokov od ukončenia spracúvania osobných údajov na pôvodný účel. Po uplynutí tejto doby Platforma tieto osobné údaje zlikviduje a vymaže z tohto informačného systému.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých na tento účel môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Platformy alebo e-mailovou formou priamo na adresu info@inklulinka.sk alebo na info@platformarodin.sk.

 • V informačnom systéme Newsletter osobné údaje v elektronickej na zabezpečenie doručovania Newslettra Platformy. Tieto osobné údaje sú spracúvané na právnom základe vami udeleného súhlasu, ktorý je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp.

Službu Mailchimp Platforma využíva na účely zabezpečenia doručovania Newslettra MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Vaše osobné údaje uložené pri registrácii za účelom odoberania newslettra budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na tejto webstránke. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Z odberu Newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza na konci každého e-mailu, ktorým vám bol náš Newsletter zaslaný. Odvolať Váš súhlas so zasielaním Newslettra môžete zaslať aj priamo písomne na adresu sídla Platformy alebo e-mailovou formou na adresu Platformy info@platformarodin.sk.

Platforma v rámci svojej spracovateľskej činnosti osobných údajov nevykonáva spracovateľské operácie profilovania či automatizovaného individuálneho rozhodovania, a osobné údaje neposkytuje do tretích krajín, s výnimkou pri spoločnosti The Rocket Science Group, LLC.

2. Poučenie o právach dotknutej osoby podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov podľa čl. 15 až 18, čl. 20 a čl. 21 GDPR a § 21 až § 24, § 26 a § 27 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z., Veslárska 9, 921 01 Piešťany (ďalej len „Platforma“) alebo na e-mailovú adresu Platformy info@platformarodin.sk

 • Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od Platformy požadovať potvrdenie o tom, či Platforma spracúva Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa (ďalej spolu len „osobné údaje“). Ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie o
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. prípadnom zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás
 • Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla Platformy alebo na e-mailovú adresu Platformy info@platformarodin.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Platforme.
 • Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Ako dotknutá osoba máte právo požiadať Platformu o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to
 1. máte právo na to, aby Platforma bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov Platformou,
 2. máte právo na to, aby Platforma bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje,
  1. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo
  2. ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo
  3. ak ste namietali spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo ak ste namietali spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvali na účely priameho marketingu, alebo
  4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

Zároveň Vás informujeme, že Platforma nepristúpi k výmazu osobných údajov ani z dôvodov vyššie uvedených pod písm. b) a. až d., ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Platforme,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 6 ods. 2 písm. h) až j) zákona o ochrane osobných údajov,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že Vaše právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku zo strany Platformy.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Platforma obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak

 1. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Platforme overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Platforma už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. namietate spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Platformy prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli Platforme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe súhlasu alebo zmluvy a súčasne spracúvanie osobných údajov vykonáva Platforma automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe nevyhnutného oprávneného záujmu Platformy alebo vo verejnom záujme. V tomto prípade Platforma ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov, ak jej nevyhnutné oprávnené záujmy neprevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo ak sa osobné údaje nespracúvajú na uplatnenie právneho nároku Platformy.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade Platforma ukončí spracúvanie osobných údajov a pristúpi k výmazu osobných údajov.