SOCIÁLNE SLUŽBY

Rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má tiež pomáhať aj obec, mesto a vyšší územný celok formou poskytovania sociálnych služieb.

Ak k uvedeným informáciám máte nejaké otázky, napíšte nám na info@inklulinka.sk.

VŠEOBECNE O SLUŽBÁCH
POSTUP PRI VYBAVOVANÍ
SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
DENNÝ STACIONÁR
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)
POMOC PRI OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA
PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY