Situácia na Ukrajine zasiahla nás všetkých a denne sa našimi hranicami dostáva na územie Slovenska tisíce ľudí, ktorých sa snažíme podporiť vo viacerých oblastiach.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením pripravuje a ponúkne informácie všetkým (bez ohľadu na vek) – služby, podporu a poradenstvo prostredníctvom rôznych organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo poskytovateľov odborných služieb na jednej webovej stránke.

Neváhajte k nám nasmerovať tých, ktorých situácia je to o sťaženejšia, že potrebujú pokryť špecifické potreby a podať ruku podpory aj v tejto podobe. Ak ste navyše poskytovateľom služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením alebo o niekom takom viete, kontaktujte nás, aby sme na jednom mieste poskytli všetko to, čo práve konkrétne rodiny prichádzajúce k nám, potrebujú.

Všetky znevýhodnenia

Centrum včasnej intervencie Bratislava 

Web: http://www.cvibratislava.sk/ 

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, fyzioterapeutom v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja alebo v našom centre v špeciálne upravených priestoroch pre deti so zdravotným znevýhodnením (hrové miestnosti, pohybová miestnosť, Snoezelen a pod.)

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/cvibratislava/

Centrum včasnej intervencie Prešov 

Web: https://cvipresov.sk/

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, fyzioterapeutom v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja alebo v našom centre v špeciálne upravených priestoroch pre deti so zdravotným znevýhodnením (hrové miestnosti, pohybová miestnosť, Snoezelen a pod.) 

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

Web: https://cvibb.webnode.sk/

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny s deťmi do 7 rokov – so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Banskej Bystrice a okolia ( Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, alebo v centre v rámci možných kapacít centra.

Kontakt: cvimrenicova@gmail.com

Denné centrum Gardenia

Web: https://www.genetickesyndromy.sk/zariadenie/denne-centrum-gardenia-v-bratislave

Denné centrum Gardenia vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Táto myšlienka uzrela svetlo sveta z dôvodu absencie zariadenia, kde by dieťa počas dňa mohlo naplno tráviť svoj čas s rovesníkmi, hrať sa, učiť sa a zároveň by nemuselo už nikde inde cestovať za terapiami, pretože by základnú terapeutickú komplexnosť v podobe fyzioterpeutickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, resp. liečebnej a psychologickej starostlivosti našlo pod jednou strechou.

V súčasnej situácii poskytne zdarma terapeutickú pomoc a starostlivosť v rámci možností centra.

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/centrumGardenia/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Web: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

V súvislosti s dopadom súčasnej situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom.

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/vudpap

Klinika duševného zdravia Calma

 Web: www.klinikacalma.sk

Klinika duševného zdravia Calma ponúka modernú starostlivosť o duševné zdravie dospelým i deťom s podozrením na niektorú z vývinových porúch (PAS, ADHA, poruchy učenia). Calma poskytne zdarma psychiatrickú podporu pre deti a dospelých, pre utečencov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v Bratislavskom kraji. Kontaktná osoba – špecialistka: MUDr. Veronika Marcinčáková

Súvisiace odkazy:  https://www.facebook.com/klinikadusevnehozdraviaCalma

Slovenské hemofilické združenie

Web: www.shz.sk

Slovenské hemofilické združenie obdŕžalo prostredníctvom Európskeho hemofilického konzorcia prosbu o pomoc z Ukrajinskej hemofilickej asociácie, ktorí musia z dôvodu vojny opustiť svoju krajinu. Konkrétne ide o pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov, pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi.

Pre komunikáciu v anglickom jazyku, pre informácie o zdravotnej starostlivosti kontaktujte:

MUDr. Martin Sedmina, lekár, hematológ, podpredseda Slovenského hemofilického združenia.

+421907615270

(okrem telefonátu aj WhatsApp a Viber)

Pre komunikáciu v ruskom jazyku:

Ing. Jaroslav Janovec, predseda Slovenského hemofilického združenia

+421905241353

SHZ taktiež zabezpečuje pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov,

pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/Slovenské-hemofilické-združenie-215047991847203

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko

Web: www.lymfom.sk

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko zriadili webovú podstránku v ukrajinskom jazyku určenú pre ukrajinských onkologických pacientov a ich príbuzných, ktorí prekročili hranice Slovenska a hľadajú pomoc v oblasti starostlivosti o rakovinu.‎ Pracovníci zhromažďujú dôležité informácie, poskytujú kontakty a najmä sa snažia poskytnúť potrebnú pomoc v spolupráci s inými organizáciami a vládou Slovenskej republiky.‎

Súvisiace odkazy: https://lymfom.sk/onkohelp-ukrajina/

Mentálne znevýhodnenie

Klinika duševného zdravia Calma

Web: www.klinikacalma.sk

Klinika duševného zdravia Calma ponúka modernú starostlivosť o duševné zdravie dospelým i deťom s podozrením na niektorú z vývinových porúch (PAS, ADHA, poruchy učenia). Calma poskytne zdarma psychiatrickú podporu pre deti a dospelých, pre utečencov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v Bratislavskom kraji. Kontaktná osoba – špecialistka: MUDr. Veronika Marcinčáková

Súvisiace odkazy:  https://www.facebook.com/klinikadusevnehozdraviaCalma

PAS Porucha autistického spektra

Regionálne centrum autizmu SYMBIA

 Web: www.symbia.sk

Stredisko Domov sociálnych služieb Symbia sleduje v rámci svojej činnosti cieľ umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím  žiť  čo najviac samostatný a plnohodnotný  život  a poskytnúť im primeranú a nevyhnutnú  mieru podpory. Regionálne centrum Autizmu vo Zvolene na adrese ddadsszv@gmail.com poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít a tiež zabezpečí terénnu sociálnu službu v rámci Banskobystrického kraja.

Autistické centrum Andreas

Web: www.andreas.sk

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. Autistické centrum Andreas n.o. poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít.

Kontakt: akladalova@andreas.sk

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas

Sluchové znevýhodnenie

Asociácia nepočujúcich Slovenka

 Web: www.aneps.sk

Asociácia nepočujúcich Slovenka poskytuje pomoc pri tlmočení do posunkového jazyka a informačnú podporu v posunkovom jazyku.

Vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským nepočujúcim. Pomoc zo strany ANeS spočíva vo viacerých oblastiach, ktoré sú zhrnuté a zosumarizované na podstránke: https://aneps.sk/aneps-pomaha-ukrajine-nepocujucim/

Slovenský zväz posunkujúcich

V rámci Slovenského zväzu posunkujúcich sa v súvislosti s udalosťami na Ukrajine vytvoril Krízový tím SZP – Ukrajina. To znamená, že ak niekto z Ukrajinských obyvateľov prechádzajúcich hranicami alebo nachádzajúcich sa na hranicu so SR potrebuje pomoc, obrátiť sa môžu na Slovenský zväz posunkujúcich, whatsap: +421944562234 alebo email: deaf.vybor@gmail.com, kde zároveň poskytnú on-line pomoc cez video hovor.

Následne sa v tíme vyrieši celé logistické zabezpečenie a následná pomoc, ktorú budú potrebovať.

Súvisiace odkazy: www.facebook.com/slovenskyzvazposunkujucich

Rehole menších bratov – Františkánov

 Web: www.frantiskani.sk

Silvester Poliak, brat rádu Františkánov ponúka podporu v posunkovom jazyku.

Zrakové znevýhodnenie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Web: www.unss.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine, vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým znevýhodnením, ktorí sa nachádzajú na území SR.

Únia mobilizuje svoje ľudské a materiálne kapacity, aby boli schopní koordinovane a dlhodobo pomáhať. V súčasnosti poskytuje ľuďom prichádzajúcim na Slovensko viaceré formy pomoci, ktoré sú zosumarizované na podstránke aj v ukrajinskom jazyku:

Допоможіть Україні – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (unss.sk)

po anglicky https://unss.sk/help-to-ukraine/

po slovensky https://unss.sk/pomoc-ukrajine/

Súvisiace odkazy: www.facebook.com/slovenskyzvazposunkujucich

Viacnásobné znevýhodnenie

AXIS International Rehabilitation Center

Web: https://www.axis-medical.eu/

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Naša práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou. Koordinátor: Roman Bas, bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23.

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu/

Súkromné medicínske centrum v Piešťanoch

SMC príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou. Poskytne pomoc pri čistení a zavedení špeciálnych pomôcok. (trachea, peg, cievka, sonda) Ponúka peer to peer poradenstvo iných ubytovaných matiek detí so zdravotným znevýhodnením. Kontakt: pomoc sprostredkováva Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, info@platformarodin.sk, +421918787630

Plamienok

web: www.plamienok.sk

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko v dôsledku udalostí týchto dní, ponúka Plamienok domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste pobytu týchto detí v Bratislave. Rodičia, ktorí deti sprevádzajú, môžu využiť konzultácie s odborníkmi.

Kontakt: Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk , 0907 377 808.

Súvisiace odkazy: https://www.facebook.com/plamienok.no/

Zoznam aktualizovaný 4.3.2022, 15:00 by Jana Lowinski
Editovaný k zverejneniu: 6.3.2022, 23:37 by Veronika Gazdová