28. apríl 2021
Naozaj môže každý rodič školopovinného dieťaťa pracovať?

Väčšina rodičovských aktivistov/iek pracujúcich v Platforme rodín má dieťa so zdravotným znevýhodnením vo veku do 10 rokov. Niektoré deti majú viacnásobné znevýhodnenia, pričom ich zdravotný stav vyžaduje špecifickú starostlivosť a podnetné stimulujúce prostredie.
Keď sme začiatkom roka 2019 v Platforme rodín pripravovali projekt transformácie našej organizácie z dobrovoľníckej na profesionálnu, uvedomili sme si, že sa nebudeme môcť zamestnať bez toho, aby sme našim deťom zabezpečili primeranú starostlivosť – ideálne v zariadení, mimo nášho miesta výkonu práce. Tento projekt transformácie sa nám podaril a vďaka strategickému projektu z programu ACF Slovakia sme sa zamestnali a zároveň deťom zabezpečili v čase nášho výkonu práce pobyt v Dennom centre Gardenia.

Uvedený projekt skončil vo februári 2021. Na to, aby sme mohli naďalej v priebehu roka 2021 pracovať na čiastočné úväzky v Platforme rodín, potrebovali sme deťom zabezpečiť starostlivosť. Spolupráca s Denným centrom Gardenia sa nám osvedčila a túžili sme v nej pokračovať. Preto sme sa rozhodli požiadať o grant Nadáciu VÚB.

Podporované zamestnávanie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením je na Slovensku ojedinelé

Usmialo sa na nás šťastie a Nadácia VÚB sa rozhodla podporiť náš projekt. V projekte sme pokračovali v overovaní modelu zamestnávania rodičov na čiastočné úväzky s predpokladom vytvorenia podmienok, ktoré ich deťom zabezpečia primeranú starostlivosť a osobný rozvoj. Dôležitá je pritom flexibilita a možnosť nastavenia pracovného času/času starostlivosti o dieťa, ktoré zohľadňujú špecifické potreby rodiča aj dieťaťa.

V Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením pracujú viacerí rodičovskí aktivisti/ky, ktorí majú deti so znevýhodnením. Ich deti si plnia povinnú školskú dochádzku, ale iba v časovom rozsahu resp. za takých podmienok, ktoré ich rodičom neumožňujú zamestnať sa.

Vďaka projektu sme rodičom vytvorili podmienky na to, aby mohli v Platforme rodín pracovať na čiastočné úväzky. V čase plnenia ich pracovných povinností mali deti so zdravotným znevýhodnením zabezpečenú osobnú opatrovateľskú/ošetrovateľskú starostlivosť a terapie s odborníkmi (špeciálno-pedagogické intervencie, alternatívna komunikácia, fyzioterapia a pod.) v potrebnom rozsahu.

V širšom kontexte sme teda vďaka projektu vytvorili možnosti lepšieho začlenenia sa rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením do bežného života prostredníctvom prezentovania modelového príkladu, že aj rodičia detí s viacnásobným znevýhodnením sú plnohodnotní uchádzači/ky na trhu práce, pokiaľ sa im vytvoria primerané podmienky na zosúladenie práce a rodiny.

Ako konkrétne boli v projekte zapojené deti so znevýhodnením?

Projekt bol napĺňaný prostredníctvom skupinových a individuálnych intervencií/terapií pre deti so zdravotným znevýhodnením v Dennom centre Gardenia a formou domácej opatrovateľskej služby pre jedno z detí.

Skupinovej intervencie sa zúčastňovali 2 deti. Prebiehala pravidelne každý týždeň v podobe celodennej starostlivosti, pričom doobeda sa realizovalo skupinové učenie detí na vybranú tému a popoludní boli na programe individuálne stimulácie, cvičenie s fyzioterapeutkou a oddychové aktivity. Deti mali počas dňa zabezpečené všetky úkony osobnej starostlivosti, vrátane stravovania.

Skupinové intervencie boli doplnené individuálnymi
Špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, logopéd a pod. – deti dostali tieto individuálne stimulácie na základe vopred určeného rozvrhu v Dennom centre Gardenia.

Hlavný partner projektu: Denné centrum Gardenia

Denné centrum Gardenia prevádzkuje občianske združenie CDKL5 Slovakia. Ako hlavný partner projektu zabezpečovalo dennú starostlivosť a odborné terapie pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Denné centrum je situované na bratislavských Kramároch a vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Podnetom pre vznik bola absencia zariadenia, kde by dieťa mohlo naplno tráviť čas s rovesníkmi, hrať sa, učiť sa a zároveň už nemuselo nikam inam cestovať za terapiami, pretože by nachádzalo pod jednou strechou základnú terapeutickú starostlivosť v podobe fyzioterapeutickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, resp. liečebnej a psychologickej intervencie. V útulných priestoroch sa poskytuje psycho-sociálna podpora pre deti i dospelých, odborné vzdelávacie kurzy, semináre pre rodičov aj terapeutov, rehabilitácie, špeciálne vzdelávanie a iné podporné terapie. V budove sa nachádza aj bazén, ktorý je možné využívať na rozvoj a podporu pohybu u detí. Organizujú sa tiež rôzne akcie pre súrodencov a rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.

A čo bolo ďalej?

Projekt sme úspešne ukončili v auguste 2021. Model zamestnávania rodičov detí so zdravotným znevýhodnením s podporou dennej starostlivosti o deti sa nám veľmi osvedčil a chceme v ňom pokračovať. Aktuálne hľadáme finančné zdroje na jeho zabezpečenie v roku 2022. Držte nám palce 😊